Rozvodné inštalačné skrine

Rozvodné inštalačné skrine (RIS) predstavujú prvok vo verejnom priestore,
ktorému sa v kontexte Bratislavy dlhodobo venovalo minimum pozornosti
napriek tomu, že ako nadpovrchový objekt fyzicky patria do kompozície
verejných priestranstiev. Hoci primárnou funkciou RIS je zabezpečenie prístupu k inžinierskym sieťam, je nevyhnutné nastaviť jasné pravidlá ich umiestňovania vo verejnom priestore tak, aby neboli prekážkami pre chodcov, dopravu a rast mestskej zelene, ale aby zapadali do celkového kontextu svojho okolia.


Tento dokument je pritom jednou z častí Manuálu verejného priestoru, ktorý definuje princípy a štandardy tvorby a obnovy verejných priestranstiev v Hlavnom meste SR Bratislave.

Aktuálna verzia prvých šiestich Princípov a štandardov: Princípy a štandardy osádzanie stĺpikov, terasové sedenie, osádzania rozvodných inštalačných skríň, osádzania lavičiek, osádzania smetných košov a osádzania cyklostojanov, ešte prebieha jazykovou korekciou a pripomienkovaním a bude postupne aktualizovaná.