Prebiehajúce súťaže

Prihlasovanie ukončené

Architektonická súťaž – Komenského parčík

Zeleň

Cieľom súťaže je získať najvhodnejšiu krajinársko-architektonickú koncepciu pre revitalizáciu Komenského námestia na Komenského parčík. Vytvorí sa tak miesto so vzrastlou zeleňou, s vlastnou identitou a náplňou, ktoré bude obohacujúcim doplnením siete okolitých verejných priestorov. Parčík má ponúknuť mix funkcií so zachovaním komorného charakteru tak, aby sa stal zelenou oázou a miestom stretávania sa pre rôzne generácie a sociálne skupiny z okolia.

Architektonická súťaž: Predĺženie promenády na Železnej studničke

Zeleň

Účelom súťaže je získať čo najvhodnejšiu krajinársko – architektonickú koncepciu verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o návrh promenády v úseku od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka), okolo dvojice rybníkov, po Snežienku. A tiež o návrh úprav okolia rybníkov tak, aby vznikla možnosť prístupu k vodnej hladine alebo možnosť pobytu nad ňou pomocou oddychovo-rekreačných prvkov.

Architektonická súťaž: Bytový súbor Terchovská

Starostlivé mesto

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie rieši požiadavky zadania - navrhnúť objekt s obytnou funkciou s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi v lokalite vymedzenej ulicami Terchovská, Banšelova a Galvániho. Návrh musí rešpektovať okolité prostredie, existujúcu urbánnu štruktúru, hlavné uzly územia a dopravné napojenia. Odhadovaný počet bytov je 81.